สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564  

ข้อมูลพันธกิจ(Mission)

1) จัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี มีอัตลักษณ์ล้านนา สติรู้คิด จิตสาธารณะ สามัคคี มีทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ทั้งอภิปัญญา ทักษะความรอบรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับตามความต้องการกำลังคนในยุคดิจิทัล
3) จัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่ต้องการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างทัดเทียมทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสมัยใหม่ และระบบธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากร และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ


1) จัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี มีอัตลักษณ์ล้านนา สติรู้คิด จิตสาธารณะ สามัคคี มีทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
<BR>
2) พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ทั้งอภิปัญญา ทักษะความรอบรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกำลังคนที่มีทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับตามความต้องการกำลังคนในยุคดิจิทัล 
<BR>
3) จัดการศึกษาให้ทุกคน ทุกช่วงวัย ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึงทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่ต้องการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลาย 
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างทัดเทียมทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
<BR>
4) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
<BR>
5) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสมัยใหม่ และระบบธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากร และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
<BR>

  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  
ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
reo16@sueksa.go.th