ข้อมูลกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามฯ
โทร 089-261-1896นางสาวกัญญาณัฐ ต๊ะยามัน
นักวิชาการศึกษา