ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16



นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



นายกฤษนา สีไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์
นักวิชาการพัสุชำนาญการ



นางสาว รุจรวี ศิลปรัศม
เจ้าหน้าที่ GFMIS



นางสาวยุพาพิน หลึกอ่อน
เจ้าหน้าที่ GFMIS



นางสาวณัฐชยาวีย์ ดีนวนพะเนา
แม่บ้าน