ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานายพีระพงษ์ ชมพูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการนางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล