ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการนายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนายกฤษา ศรีไพร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล