ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค16นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค16นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการนายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล