ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการนายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล