ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ
นิติกรชำนาญการ