ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนางยุพิน บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดน่านนายวัลลภ ไม้จำปา
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาประไพพร อุทธิยา
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่