ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่นางยุพิน บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดน่านนายรณชัย ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยานายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย