Untitled Document


เธ

ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ยงานของรัฐ ในรอบเดือนเมษายน 2563 ผู้ดูแลระบบ
2 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ในรอบเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 ผู้ดูแลระบบ
5 ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มอำนวยการ
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 4 กลุ่มอำนวยการ
7 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอำนวยการ
8 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มอำนวยการ
9 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
10 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) กลุ่มอำนวยการ
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ
14 การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมกราคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
20 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
21 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ ผู้ดูแลระบบ
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้ดูแลระบบ
24 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้ดูแลระบบ
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
28 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 107/2561 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯลงวันที่ 19 ต.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
29 ประกาศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
31 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
32 คำสั่งมอบอำนาจศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
33 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
34 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
35 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ดูแลระบบ
36 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่ ผู้ดูแลระบบ
37 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดกลาง ผู้ดูแลระบบ
38 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดเล็ก ผู้ดูแลระบบ
39 คำสั่งที่ 1038/2560 มอบอำนาจศึกษาธิการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
40 คำสั่งที่ 1186/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
41 คำสั่งที่ 3/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
42 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผู้ดูแลระบบ
43 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ