Untitled Document




ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายงานผลดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ผู้ดูแลระบบ
2 เอกสารเผยแพร่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ดูแลระบบ
3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-ศธภ.16-ฉบับจัดทำคำของบประมาณ ผู้ดูแลระบบ