Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙-๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล