Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 รายชื่อสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
7 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 ผู้ดูแลระบบ
8 แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
9 รายงานสรุปผล การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16 ผู้ดูแลระบบ
10 สำเนาหนังสือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ดูแลระบบ
11 รายงานวิจัย การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง:จังหวัดน่าน ผู้ดูแลระบบ
12 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ
13 ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ผู้ดูแลระบบ
14 ราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ผู้ดูแลระบบ
15 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ผู้ดูแลระบบ
16 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผู้ดูแลระบบ
17 ไฟล์เอกสารในการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
18 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
19 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
20 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
21 นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
22 เอกสารเผยแพร่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
24 คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ด้านการบริหารงานบุคคล) กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
26 หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง ชก. ชพ. 38ค(2) ในสังกัด ศธจ. กลุ่มอำนวยการ
27 ชื่อจังหวัด-อำเภอ-ตำบล-เขต-และแขวง-ภาษาอังกฤษ กลุ่มอำนวยการ
28 คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มอำนวยการ
29 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา