ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายกฤษนา สีไพร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางเยาวภา ชมภูพิทักษ์
นักวิชาการพัสุชำนาญการนางสาว รุจรวี ศิลปรัศม
เจ้าหน้าที่ GFMISนางสาวยุพาพิน หลึกอ่อน
เจ้าหน้าที่ GFMISนางสาวณัฐชยาวีย์ ดีนวนพะเนา
แม่บ้าน