ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานายกฤษณา ศรีไพร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล