ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายสุทัศน์ หน่อเรือง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษานางสาวประภาพร ตุ้ยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษานายพัชรดนัย ชัยประการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์