ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2562
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
การเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั่งที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์