แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
รายชื่อสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักศึกษาธิการภาค 16
รายงานสรุปผล การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16
สำเนาหนังสือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานวิจัย การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง:จังหวัดน่าน
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561