ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/03/2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
18/09/2562 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
17/09/2562 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
17/09/2562 รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
26/07/2562 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
26/07/2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
15/02/2562 แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 สำนักศึกษาธิการภาค 16 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
17/05/2561 ไฟล์เอกสารในการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
06/03/2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/02/2561 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
07/08/2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา