การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ศธภ.16

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

 • การปฏิบัติงาน

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต