การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ศธภ.16


[เข้าสู่ระบบ] [ดูทั้งหมด]

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

  • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • การปฏิบัติงาน

  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต