ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3112 ครั้ง ]

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-28 19:22:47 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-28 19:13:17 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุม สกสค.แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-28 19:11:27 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมี อาจารย์กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหาร KRISSANA ACADEMY สถาบันชื่อดังด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และในวันเดียวกันนี้ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนเอเดน เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-17 13:36:25 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Form ในการสร้างแบบประเมินโครงการในรูปแบบ QR Code และการจัดประชุมด้วยระบบ Video conference ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีนายไกรพงษ์ จินดาคำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเวลา ๐๘.๔๕– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-17 13:32:59 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาที่การภาค 16 เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การติดตามการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-04 12:21:15 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกับศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ผ่านฐานกิจกรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ และเนตรนารี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยมีนายแสงเพชร สุดเพาะ หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาชนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการฯ ดังนี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-26 08:55:34 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-03 11:22:15 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะบุคลากร ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาในการจัดการเรียน การสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด–19 (COVID–19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2020-07-01 11:51:45 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2020-06-26 16:38:51 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2020-06-24 11:38:43 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่6/2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2020-06-17 09:00:25 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 โดยมี นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายฯ โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนการจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนเพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-12 15:55:03 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมตรวจราชการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 16 โดยได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค 16 ศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-11 16:44:15 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-05 12:47:45 ผู้เยี่ยมชม : 59 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-04 20:59:28 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
เข้าร่วมฟังการบรรยายการสร้างความเข้าใจ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Youtube: DGA Thailand)
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-06-04 15:24:19 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conferrent) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทาง และชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การนำเข้าและบันทึกข้อมูล (ITA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (www.reo16.edweb.in.th)
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2020-05-28 16:15:36 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-26 16:19:13 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-26 16:17:02 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
การประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับภาคโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-01 14:11:37 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ โดยมีนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค16 และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและการอบรมระยะสั้นของอาชีวศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-03-24 14:33:04 ผู้เยี่ยมชม : 81 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ได้สอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-03-19 15:51:37 ผู้เยี่ยมชม : 148 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.30 - 15.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 16 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในแต่ละชั้น ของอาคาร จากนั้น ได้นำบุคลากรทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องใช้สำนักงาน และพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-19 12:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ทำกิจกรรมการทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นปกติวิสัย เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 15:16:59 ผู้เยี่ยมชม : 116 ครั้ง
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ใช้ถุงผ้าในการบรรจุสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าทั่วไป และไม่ให้บุคลากรรับถุงพลาสติกหูหิ้ว จากร้านค้าโดยเด็ดขาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 15:15:29 ผู้เยี่ยมชม : 100 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรมการดำเนินงาน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และปฏิทินการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-12 10:51:54 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
กิจกรรมการออกกำลังกายและเก็บขยะมูลฝอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:19:08 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-06 16:13:28 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-06 15:06:05 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>