ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4723 ครั้ง ]

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-05-06 16:17:44 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-30 16:17:16 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-04-26 16:12:06 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค ร่วมกับประธานกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ทำหน้าที่เลขานุการ และมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แทนผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้เสนอให้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-04-22 17:29:07 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรอง ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ระดับภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน พะเยา และแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-04-22 17:07:10 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-04-09 14:51:21 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในภูมิภาค และทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัด เชียง น่าน พะเยา และแพร่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2021-04-08 13:27:12 ผู้เยี่ยมชม : 76 ครั้ง
เวลา ๑๐.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กวาดเศษใบไม้ และเก็บเศษขยะ บริเวณพระบรมรูป ร.๕ (ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย) และทำความสะอาด บริเวณวัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร และเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม ในการช่วยเหลือสังคม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-04-01 19:33:13 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ๑.นางอวยพร หว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒.นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ๓.นายสมนึก จันทร์แดง ผู้แทนผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.นางพุทธพร อินทรนันท์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ๕.นางนรินทร ชมชื่น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-29 15:55:50 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานในการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุม ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ : 2021-03-29 15:30:06 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2021-03-25 17:03:06 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และจัดทำปฏิทิน การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-25 14:25:22 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ๑.นางอวยพร หว่างตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒.นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ๓.นายสมนึก จันทร์แดงผู้แทนผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.นางพุทธพร อินทรนันท์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ๕.นางนรินทร ชมชื่น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-24 16:31:57 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต ๑ และโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-23 18:40:42 ผู้เยี่ยมชม : 53 ครั้ง
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agabda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังวินัยโดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และโรงเรียนบ้านสองแคว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-22 19:03:14 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๒ โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-18 21:23:01 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัฒกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๖ โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายปิยนาถ ชาวน่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุวิณ เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-18 16:01:00 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายปิยนาถ ชาวน่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุวิณ เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-18 16:00:50 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายปิยนาถ ชาวน่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายสุวิณ เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-18 16:00:34 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางกนกวรรณ มะลิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เข้าร่วมการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-18 10:51:52 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค๑๖ ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2021-03-17 15:57:51 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค๑๖ ได้มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการการศึกษา และนายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค๑๖ โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เมื่อ : 2021-03-17 11:48:00 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-16 12:22:20 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรม การศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-16 12:19:11 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2021-03-12 14:48:52 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายด้าน การพัฒนาครูให้มีทักษะด้านความรู้และความชำนาญด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ภาษาอังกฤษ(Human Capital Excellence Center: HCEC) ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-12 14:11:20 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การ สร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-11 16:27:39 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2021-03-11 11:49:02 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ ราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียน อาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2021-03-11 09:46:13 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ร้องศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2021-03-10 14:33:53 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>