ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 2258 ครั้ง ]

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-26 16:19:13 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-26 16:17:02 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
การประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับภาคโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-01 14:11:37 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ โดยมีนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค16 และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและการอบรมระยะสั้นของอาชีวศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-03-24 14:33:04 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ได้สอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-03-19 15:51:37 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.30 - 15.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 16 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในแต่ละชั้น ของอาคาร จากนั้น ได้นำบุคลากรทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะประชุม เครื่องใช้สำนักงาน และพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-19 12:50:47 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ทำกิจกรรมการทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นปกติวิสัย เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 15:16:59 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ใช้ถุงผ้าในการบรรจุสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าทั่วไป และไม่ให้บุคลากรรับถุงพลาสติกหูหิ้ว จากร้านค้าโดยเด็ดขาด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-25 15:15:29 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรมการดำเนินงาน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และปฏิทินการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-12 10:51:54 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
กิจกรรมการออกกำลังกายและเก็บขยะมูลฝอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:19:08 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-06 16:13:28 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2020-02-06 15:06:05 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-02-06 08:43:08 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2020-01-21 16:01:06 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ “ชิมคุ้กกี้ ชิมเค้ก เปิดบ้าน งานอาชีพ ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 16” ประจำปี 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้แต่งหน้าเค้กร่วมกับประธาน จากนั้นได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจกับนักศึกษาที่นำผลงานมาแสดงในงานครั้งนี้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:11:07 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังแนวทางการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:07:06 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ มีผู้สมัคร 2 ราย โดยมีนางสารภี แดนวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ และนายกฤษนา สีไพร เป็นกรรมการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-25 16:04:12 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
14 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.พะเยา)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:52:01 ผู้เยี่ยมชม : 62 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเมิน ศธจ.แพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:50:42 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2562 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเมิน ศธจ.น่าน)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-29 13:49:19 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับส่วนราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-22 15:57:40 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:41:37 ผู้เยี่ยมชม : 237 ครั้ง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวด “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-19 15:40:25 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 13/2562 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 11/2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-10-10 15:48:53 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:57:39 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
การสัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และผลการดำเนินงาน ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-10 11:53:48 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-12 16:29:32 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-10 13:24:04 ผู้เยี่ยมชม : 254 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:41 ผู้เยี่ยมชม : 95 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ วปอ. รุ่น 55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2019-08-06 14:37:31 ผู้เยี่ยมชม : 523 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>