นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะจากสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ในระหว่าง วันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติในภูมิภาค และทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จังหวัด เชียง น่าน พะเยา และแพร่ ระหว่างวันที่ ๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้นำบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กวาดเศษใบไม้ และเก็บเศษขยะ บริเวณพระบรมรูป ร.๕ (ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดเชียงราย) และทำความสะอาด บริเวณวัดพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างสำนึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่ง
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ๑.
ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานในการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เพื่อติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุม ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ