วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุม สกสค.แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งมี อาจารย์กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้บริหาร KRISSANA ACADEMY สถาบันชื่อดังด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และในวันเดียวกันนี้ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินโคร
นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Form ในการสร้างแบบประเมินโครงการในรูปแบบ QR Code และการจัดประชุมด้วยระบบ Video conference ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีนายไกรพงษ์ จินดาคำ ตำแหน่งนักวิชาการคอม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาที่การภาค 16 เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การติดตามการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16