วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ โดยมีนายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค16 และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทั
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึก
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.30 - 15.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาการภาค 16 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ทำกิจกรรมการทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นปกติวิสัย เพื่อเป็นการรักษาความ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ได้กำชับให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ใช้ถุงผ้าในการบรรจุสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าทั่วไป และไม่ให้บุคลากรรับถุงพลาสติกหูหิ้ว จากร้านค้า
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรมการดำเนินงาน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และปฏิทินการดำเนินงาน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ